Adatkezelési tájékoztató

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.

Utolsó módosítás: 2020 május 28.

Ahhoz, hogy a weboldalt és a hozzá tartozó rendszert interkatív módon működtetni tudjuk, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró fájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). A webes sütik (cookiek) használatának szabályzata ide kattintva érhető el.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Pro Junior kft., mint adatkezelő az adatkezelési és adatvédelmi szabályainak kialakításakor figyelembe vette a hatályban lévő jogszabályokat,különös tekintettel: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,a 2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az 1998.évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről rendelkezéseit.

A Pro Junior kft. az adatkezelés során tiszteletben tartja az érintettek magánszféráját, és az információs önrendelkezési jogát.

Néhány fogalom a törvényi meghatározás alapján:

Érintett: meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett önkéntesen és határozottan kinyilvánítja akaratát, és ezzel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Mindez a megfelelő tájékoztatáson alapul.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozatban kéri személyes adatainak kezelésének megszüntetését, illetve törlését
Adatkezelő: a Pro Junior kft. (székhelye: 1173 Budapest, Tekerőpatak utca 3.)
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen felvétele, gyűjtése, rendszerezése, rögzítése, megváltoztatása, tárolása, lekérdezése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, továbbítása, összekapcsolása és összehangolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adattovábbítás: ha az adatokat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges
Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése, melyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódnak, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, ha a technikai feladatot az adatokon végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi
Adatállomány: azon adatok összessége, melyeket egy nyilvántartásban kezelnek
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet , aki vagy amely nem azonos az adatfeldolgozóval, az adatkezelővel vagy az érintettel.
https://projunior.hu/  webáruházat üzemeltető Pro Junior kft., mint adatkezelő az internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján a felhasználók személyes adatait felhasználja.

Az adatkezelés legfontosabb elvei

Az adatok kezelésének és felvételének törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, mely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§(1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes és határozott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

Adatkezelésünk célja, hogy a https://projunior.hu/ webáruház által nyújtott szolgáltatásokat biztosítani tudjuk pl.: a vevő által megrendelt terméket célba juttassuk, a megrendelést teljesítsük. A rendelés állapotáról, szállításról, felmerült problémákról, reklamáció orvoslásáról minél hamarabb tájékoztatni tudjuk a vevőket; esetlegesen felmerülő véleménykülönbség esetén a rendelést bizonyítani tudjuk; valamint, hogy /előzetes feliratkozás után/ a hírlevél előnyeit élvezni tudják

A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldalon a látogató regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

 • Név/Cégnév
 • Irányítószám
 • Helység
 • Utca
 • Házszám
 • Adószám
 • Kapcsolattartó
 • Beosztás
 • Telefon
 • Fax
 • E-mail
 • Jelszó

Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a munkamenet azonosítók (Session ID-k) az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az info@projunior.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, kizárólag adatfeldolgozás céljából (hírlevél rendszer és rendszerkarbantartás, szállító cég) az adatkezelő a következő adatfeldolgozó félnek átadja:

MAGYAR POSTA ZRT. (kiszállítás, utánvét kezelés. Szállítási és számlázási adatok)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

EU-SALESMAN Kft (webhosting, adatbázis-karbantartás, weboldalfejlesztés okán)
1137 Budapest, Katona József utca 15.
https://www.eusalesman.hu
Adószám: 23706738-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-974508

MailChimp – The Rocket Science Group, LLC (Hírlevél szolgáltatás okán név és e-mail cím)
675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Statisztikai célú adatgyűjtés

Google (Analytics, Search Console) – Google LLC (Statisztikai elemzés és hibakeresés/elemzés okán általános látogatottsági adatok kapcsán)
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
https://www.facebook.com/policy

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is törvényi kötelességből továbbíthatja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Adat életút, adatok törlése

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@projuinor.hu e-mail címen az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A regisztrációnál megadott adatokat, amennyiben rendelés nem történt, az adatkezelő 2 év elteltével törli.

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az info@caffeservice.hu e-mail címen kérjük bejelenteni. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem minden adatot áll módunkban törölni, különösképpen azon vásárlások és tranzakciók, szerződések adataira tekintettel, amiket különböző hatóságok évek múltán is kérhetnek az adatkezelőtől. PL. NAV számlázás, szerződéses viszonyok, stb.

A weboldalt üzemeltető partner és technológia

EU-SALESMAN Kft
1137 Budapest, Katona József utca 15.
Adószám: 23706738-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-974508

szerverén található. Az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek. A szerver fizikai biztonságáról beléptető rendszer és megfigyelő rendszer gondoskodik.

Az adatok fizikai tárolása:
1173 Budapest, Tekerőpatak utca 3. – Pro Junior székhelye
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, – Rackforest szerverterem – EU-SALESMAN Kft szerverei
Google szerverei – Biztonsági mentések
Amazon szerverei – Biztonsági mentések

Adattovábbítás külföldre

Adattovábbítás az EU területén kívülre (MailChimp USA) kizárólag hírlevél címzettek esetében név és email cím vonatkozásában történik.

Felelősség

Cégünk felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok csak a cél eléréséig kerülnek felhasználásra, ezen céloktól eltérő célokra nem használja fel a beazonosításra alkalmas adatokat. Rendszerünk kizárólag statisztikai célból, összesített formában használja fel a begyűjtött adatokat, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas más adatát semmilyen formában nem tartalmazza.

Technikai folyamatok automatikus eredményeként a felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor) számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzített adatok csak statisztikai célokra, rendszerfejlesztésre használhatók. Ezeket az adatokat más célokra felhasználni nem lehet. Harmadik fél részére átadni ezen adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehetséges. Hatóság részére a jogszabályban rögzített és indokolt esetben adja át cégünk az adatokat, miután hitelt érdemlően indokolja és alátámasztja az adatok kiadásának szükségességét. A törvényben meghatározott esetben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 6.§ (5) bekezdés )az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti annak személyes adatait. A https://projunior.hu/ csomagküldő-,illetve futárszolgálat közreműködését veszi igénybe a csomagok kézbesítésére. A csomagok célba éréséhez, illetve sikertelen kézbesítés esetére cégünk átadja a kézbesítéshez fontos adatokat a futárszolgálatnak. Ezeket az adatokat a szállító csak ezen célokra használhatja fel, nem jogosult harmadik fél részére átadni.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének utólagos jóváhagyása vagy beleegyezése nem szükséges.

Nagyon fontos, hogy gondoskodjanak jelszavuk megfelelő titokban tartásáról, mivel a felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért illetve tranzakcióért, melynek során jelszava felhasználásra került. Nem áll fenn az előbb említett felelősség, ha a felhasználó jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy kezébe. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy a szolgáltatás leállásából eredő vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A felhasználó adatai megadásával kifejezetten és önkéntesen, előzetesen, egyértelműen hozzájárulhat a regisztrációkor, hogy az Üzemeltető a felhasználó részére hírlevelet küldjön. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás megadásakor az adatok valósak illetve helytállóak. A hírlevél igénylésének önkéntes hozzájárulását ,az adatkezelést bármikor vissza lehet vonni. Az Üzemeltető vállalja, hogy az adattörlést haladéktalanul elvégzi, a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottak adatai közül. Hírlevélben csak a https://projunior.hu/ weboldallal kapcsolatos információkat, híreket küldünk.

Ha módosítani szeretné a regisztrációkor megadott adatait , erre van lehetősége a megrendelés elküldése előtt. Amennyiben utólag veszi észre (a megrendelés elküldése után), hogy valamelyik adat nem megfelelő, kérjük azonnal törölje rendelését! Ezt megteheti a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött e-mailen keresztül, illetve ügyfélszolgálatunkat telefonon értesítve.
A személyes adatok kezelése mindaddig marad fenn (addig kezelhetőek az adatkezelő részéről), amíg az érintett le nem iratkozik az adott szolgáltatásról, illetve kifejezetten nem kéri adatai kezelésének megszüntetését. A kapott adatok, emynniben rendelés nem történik, 2 év után törlésre kerülnek. Személyes adatok vásárlás okán könyvelésünk céljára az ahhoz szükséges mértékig törvény által előírt módon és ideig történik. Pl nem törölhetőek számlák, rendelések példányai, mert azokat évek múltán is kérhetik tőlünk a Magyar Kormány által kijelölt szervezetek.

Az érintettnek bármikor joga van, hogy az adatainak kezelését megtiltsaÍrásbeli nyilatkozatban kérheti személyes adatainak törlését, melyet az  info@projunior.hu e-mail címen kezdeményezhet. Az adatkezelő az írásbeli nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül elvégzi az adatok törlését.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő tájékoztatást köteles adni- az általa kezelt- az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint- ha az adatokat továbbítják-az adatkezelés jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatást csak írásbeli kérésre adunk ki. Amennyiben e-mailben kér tájékoztatást az érintett, hiteles e-mail címnek a regisztrált e-mail címről küldött levelet tekintjük. Cégünk a kézhezvételtől 10 munkanapon belül válaszol az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre.

Kézhezvétel időpontjának e-mail esetén minden esetben az elküldést követő első munkanapot tekintjük!
A Pro Junior kft. fenntartja a jogát, hogy adatkezelési szabályzatát bármikor módosítsa. Amennyiben módosítjuk a szabályzatot, kötelesek vagyunk tájékoztatni minden felhasználónkat. A megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik a felhasználók, amennyiben továbbra is igénybe veszik szolgáltatásainkat, beleegyezésük kikérésére a továbbiakban nincs szükség.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen ellenőrizzük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Hozzájárulás

Az érintett regisztrációjával, megrendelésének rögzítésével, illetve oldalaink böngészésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásához. Valamint elfogadja az általános szerződési feltételeket, cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, vásárlási és fizetési feltételeinket, illetve minden olyan feltételt, ami webáruházunk használatához rögzítettünk.

Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

 

Melléklet: Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;